YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER


5549 Sayılı ‘‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’’ ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca; işlem tutarı 20.000,00 TL veya üzerinde olduğunda ya da ilgili yönetmelikte belirtilen diğer hallerde tutar gözetmeksizin, işlem yapılmadan önce, müşterilerimizin ve müşterilerimiz adına veya hesabına hareket edenlerin kimlik bilgilerinin alınması ve bu bilgilerin T.C. Maliye Bakanlığı’nca belirlenen belge nevileri üzerinden teyit edilmesi suretiyle kimlik tespitinin yapılması gerekmektedir. Aksi yöndeki uygulamalar yasal yaptırıma tabi tutulabilmektedir.

Yine 5549 Sayolı Kanun hükmü uyarınca;

Kimlik Tespiti gerektiren işlemlerde kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse işlem yapılmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini şirketimize yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilmektedir.
A) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (“6698 sayılı kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarakKaresi Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket” veya “Karesi Sigorta”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

B) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği
Toplanan aile bireyleri bilgileri, ehliyet ve ruhsat bilgileri, eski sigorta ve hasar bilgileri, finansal bilgiler, finansal işlem bilgileri,fotoğraf, görsel ve işitsel veriler, iletişim bilgileri, ilgili kişi işlem bilgileri, kimlik bilgileri, poliçe ve hasar bilgileri, sağlık bilgileri, sgkbilgileri, teklif bilgileri, varis bilgileri kategorilerindeki kişisel verileriniz,etkinlik yönetimi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, finansal işlemlerin takibi, hasar işlemlerinin ifası, hasar ödemesinin,kontrollerinin ifası, hasar tespitinin ifası, hukuk işlerinin takibi, iş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, iş faaliyetlerininplanlanması ve icrası, iş sağlıgı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanmasıve icrası, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyetiaktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, poliçelendirme ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, satış sonrası destekhizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, şirket ile ilişki kurmuş veya ilişki kuracak olan gerçek kişilerin hukuki ve ticariişlem güvenliğinin tesisi ve yerine getirilmesi, şirketimizin ve iş ortaklarının hukuki haklarının sağlanması ve korunması, sözleşmesüreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarakyürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası, şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinintemini, topluluk ve topluluk degerlerinin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, ürün ve/veya hizmetlerin satışsüreçlerinin planlanması ve icrası, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesiamaçlarıyla 6698 sayılı kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.karesisigorta.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

C) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, şirketimiztarafından aracılık edilen ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmalarınyapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesiiçin ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası, şirket tarafından aracılık edilen ürün ve hizmetlerin ilgilikişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olanaktivitelerin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla 6698 sayılı kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları veamaçları çerçevesinde www.karesisigorta.cominternet adresindenaçıklandıgı şekilde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

D) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde iş ilişkimizi devam ettirme ve ticari faaliyetlerimizi sürdürme hedeflerineyönelik olarak çeşitli hukuki sebeplerle işlenmekte ve fiziki ortamda sözlü ve/veya yazılı olarak, elektronik ortamda e-posta gibikaynaklardan toplanmakta ve aynı hukuki sebeple de islenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

E) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.karesisigorta.com internet adresinde bulunan ‘KVK Başvuru Formu’ ile şirketimize iletmenizdurumunda Karesi Sigorta talebin niteligine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Karesi Sigorta tarafından kişisel verileri koruma kurulunca belirlenen tarifedeki ücretalınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:
• Kişisel veri işlenip işlenmedigini öğrenme,
• Kişiselverileri işlenmisse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişiselverilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kisisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişiselverilerin eksik veya yanlışişlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişiselverilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı kanun ve ilgili diger kanun hükümlerine uygun olarak işlenmis olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerinortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişiselverilerin aktarıldığı üçüncükişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortayaçıkmasına itiraz etme,
•Kişiselverilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınasahiptir.
Kişiselveri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (kep) adresi,güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik postaadreslerini kullanmak suretiyle şirketimize iletebileceklerdir. Bunun yanında yine kanunda belirtilen yöntemler dahilinde kimlik tevsikisartı ile sahsen, noter veya Eski Kuyumcular Mahallesi Anafartalar Caddesi Mortaş İşhanı A Blok No:13A/18 Karesi/Balıkesir adresinde mukimKaresi Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi’ne hitaben taahhütlü posta ile ilgili kişiler başvurabilir.

1

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu

İndirmek için tıklayınız